header

Postup pri vybavovaní žiadosti k nástupu

Postup pri prijímaní klientov do Zariadenia sociálnych služieb je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, platného od 1.1.2009, posledná novelizácia 1.1. 2014.

Postup prijatia:

O sociálnu službu v Zariadení sociálnych služieb požiada občan - odkázaný na sociálnu službu príslušný:

PRVÝ KROK - výber sociálnej služby

Obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska - kde predloží vyplnené tlačivá:

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Ak ide o sociálnu službu v:

 • Zariadení pre seniorov - pobytová forma na neurčitý čas
 • Zariadení opatrovateľskej služby - pobytová forma na určitý čas
 • Dennom stacionári - ambulantná forma - počas dňa

Tlačivá na stiahnutie do daných služieb:

Tieto tlačivá sa podávajú na príslušnom OÚ, MÚ trvalého bydliska žiadateľa

ALEBO

Úrad Košického samosprávneho kraja - kde predloží vyplnené tlačivá

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 • Posúdenie do sociálnej služby:

  • Domov sociálnych služieb / dospelí/- celoročná pobytová forma, do dôchodkového veku
  • Špecializované zariadenie - celoročná pobytová forma, pre osoby ktorá má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa

  Tlačivá na stiahnutie do daných služieb

  DRUHÝ KROK - vyplnenie tlačív

  1. Vyplnenie tlačiva Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - žiadateľ
  2. Predložiť tlačivo ,,Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ obvodnému lekárovi.
  3. Vyplnené tlačivá odoslať na adresu:
   Úrad Košického samosprávneho kraja
   Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
   Námestie Maratónu Mieru 1
   042 66 KOŠICE
  4. Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce alebo KSK zdravotný posudok. Sociálny pracovník obce alebo KSK vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Ich výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu. Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté (viď príloha č. 3. Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách)

  TRETÍ KROK - výber zariadenia

  Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca podáva ,, Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“/dostane z obce al. KSK/ v ktorom si vyberá zariadenie o ktoré má záujem. Následne je žiadosť zaslaná do vybraného zariadenia, kde môže nastúpiť hneď alebo je zaradený do evidencie čakateľov v poradovníku zariadenia.

  ŠTVRTÝ KROK - doklady pri nástupe

  Pri nástupe do zariadenia občan potrebuje predložiť:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 74 odsek 5 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
  • kompletne vypísanú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca
  • preukaz ZŤP- ak je občan jeho držiteľom
  • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  • čestné prehlásenie o majetkových pomeroch
  • potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni)
  • zoznam osobných vecí a šatstva, vrátane cenín a vkladov, ktoré si občan donesie do zariadenia
  • zdravotnú kartu od praktického lekára
  • lieky na tri dni

  PIATY KROK - zmluva

  podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

  Čakáme na Vás s bezpodmienečným prijatím...

  Pri akýchkoľvek nejasností Vám veľmi radi pomôže náš personál - osobne, telefonicky, elektronickou poštou, ...
  Kontakty: Zelená č. 275, tel. kontakt: 056/ 638 33 44 | Zelená č. 54 , tel. kontakt 056/ 638 25 14 | e-mail: ddsucit@centrum.sk

  Miera, ktorá predtým určovala ich život, stráca svoju platnosť a totožnosť.
  Musia ju zanechať a prispôsobiť sa iným mieram.
  ~ Breemen, 2005