header

Služby

Zariadenie sociálnych služieb Súcit n. o. poskytuje sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zariadenie je kombinovaným zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby pre osoby ťažko zdravotne postihnuté a seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nachádzajú sa v ťažkej životnej situácii. Formou ambulantnou /DS/ a pobytovou / DSS, ZpS, ŠZ, ZOS/

Kapacita zariadenia: 87 miest, služby sa poskytujú v dvoch budovách, na ulici Zelená 275, a 54.
Poskytovaná sociálna služba:
Špecializované zariadenie
- sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa, celoročne, pobytová forma.

Zariadenie opatrovateľskej služby - sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu - pobytová forma.

Zariadenie pre seniorov - sa poskytuje

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov, celoročne, pobytová forma

Domov sociálnych služieb - celoročne, pobytová forma /občania s ťažkým zdravotným postihnutím/ sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

Denný stacionár - sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V zariadení poskytujeme a zabezpečujeme: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a úschovu cenných vecí.

Starostlivosť o klientov je nepretržitá a to prostredníctvom individuálneho prístupu odborných pracovníkov. Zabezpečujeme kvalitnú starostlivosť pre klientov ktorí sú aktívny a chcú svoj život prežiť aktívne a plnohodnotne, ale aj pre klientov v terminálnom štádiu a vyžadujú nevyhnutnú ošetrovateľskú starostlivosť.

Preto sa personál celodenne venuje mnohým činnostiam, ktoré uspokojujú potreby našich klientov, a to napr.:

  • zabezpečenie pravidelných nákupov
  • organizovanie výletov, zábavných programov, výstav, rehabilitačných pobytov, ...
  • využívanie pracovnej terapie za účelom zlepšenia motoriky a celkovej pohybovej schopnosti
  • realizovanie tréningu pamäte vyškolenými pracovníkmi a to individuálne aj skupinovo na zlepšenie kognitívnych funkcií
  • aplikácia ďalších terapií: arteterapia, biblioterapia, validačná terapia, kanisterapia, muzikoterapia, bazálna stimulácia, ...
  • zabezpečovanie napĺňania spirituálnych potrieb každého vierovyznania

Kalkulačný list

Platný od 1. 2. 2013 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
Ubytovanie (dvojlôžko) 84,00 87,00 90,00 93,00
Stravovanie 98,00 101,50 105,00 108,50
Ďalšie obslužné činnosti 64,40 66,70 69,00 71,30
Ďalšie činnosti 5,60 5,80 6,00 6,20
Spolu: 252,00 261,00 270,00 279,00
Na 1 deň 9,00 € - (3,00 + 3,50 + 2,30 + 0,20)
Žiť zmysluplne znamená konať to, čo je vnímané a rozpoznávané ako hodnotné.
~ Frankl, 1982