OZNAM

Opatrenia na prevenciu pred COVID 19 v Súcit n.o.

 

 

                      1) sledujeme informácie, sme v spojení s RÚVZ,

                      2) máme plán preventívnych opatrení,


                      3) máme plán krízových opatrení v prípade karantény,


                      4) v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,


                      5) činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

                          Návštevníkom, ktorí sa vrátili z rizikových oblastí, je odporúčané, aby nenavštevovali

 

                          zariadenie po dobu 14 dní po uplynutí nariadenej karantény a riadili sa pokynmi ÚVZ SR a MZ SR

 

              

                Prosíme o súčinnosť v starostlivosti o Vašich blízkych a všetky svoje požiadavky ste riešili

na tel. kontaktoch 056/6383344; 056/6382514 –
sme tu pre nich aj pre Vás

 

 

Žiadame Vás, aby ste sa zdržali návštev

 

 

COVID-19 Zmiernenie

POĎAKOVANIE

 

Každý človek má svoje hodnoty, ktoré sa v priebehu života menia a nachádzajú nový rozmer.
Snažíme sa byť dobrými spoločníkmi našim klientom, byť im tou správnou oporou sprevádzať ich
bez narúšania identity, chceme im porozumieť, preto načúvame a sme tolerantný.
Našim kľúčom ku správne poskytovanej sociálnej službe je zachovanie systému

hodnôt, teórie a praxe, ľuďmi

 

                                                                                                                        


                               Na financovaní zariadenia sa spolupodieľa KSK                       Nenávratný finančný príspevok                                                   

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktné údaje:

 

O nás:

Naše zariadenie je kombinovaným zariadením, ktoré poskytuje sociálne služby pre osoby ťažko zdravotne postihnuté a seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nachádzajú sa v ťažkej životnej situácii.

 

Poskytovaná sociálna služba:

  • Špecializované zariadenie - celoročne

  • Zariadenie Opatrovateľskej Služby – celoročne

  • Zariadenie pre seniorov - celoročne

  • Domov sociálnych služieb - celoročne

  • Denný stacionár – ambulantná forma / len počas dňa/

 

Zelená 275 a Zelená 54
079 01 Veľké Kapušany
 
Telefón: 056/638 33 44
 

056/638 25 14

E-mail: ddsucit@centrum.sk
WEB: http://www.sucit-no.ozm.sk/